Privacy- en cookiebeleid

Laatste wijziging: 14 Januari 20212

Algemeen

Privacy is voor ONDERNEMINGSCOACH een belangrijk gegeven. ONDERNEMINGSCOACH waakt er dan ook over om uw persoonsgegevens maximaal te beschermen. Voor het uitvoeren van haar taken, alsook voor de werking van haar website, heeft ONDERNEMINGSCOACH evenwel bepaalde gegevens van de klant/gebruiker nodig. In deze Privacy Verklaring wordt een overzicht gegeven van wat ONDERNEMINGSCOACH met deze gegevens doet en de juridische gronden waarop dit gebaseerd is. Tevens worden de rechten opgesomd die u als betrokkene met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan laten gelden.

Lees deze Privacy Verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies worden gebruikt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan ONDERNEMINGSCOACH, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring.

De Privacy Verklaring kan op ieder ogenblik worden herwerkt en geüpdatet. Zo onder meer om aan de geldende privacywetgeving tegemoet te komen. De geüpdatete verklaring wordt van kracht van zodra ze op de hierna vermelde website van ONDERNEMINGSCOACH te raadplegen is.

De verantwoordelijke voor de verwerking:

De Besloten Vennootschap ‘ONDERNEMINGSCOACH’, met zetel te 1840 Londerzeel, Herpoel 13 en ondernemingsnummer 0651.715.185.

Hoofdactiviteiten: erkend boekhouder en fiscalist:

             * de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent;

             * het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening;

             * het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging in alle belastingaangelegenheden;

             * studie-, organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en

                  sociale aangelegenheden;

             * juridische adviesverlening, bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen

                en/of verenigingen.

Website: https://ondernemingscoach.be/

E-mail: info@ondernemingscoach.be

Artikel 1: Wettelijk kader

ONDERNEMINGSCOACH leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, evenals de wijzigingen aan deze wet en tevens de anti-spambepalingen uit Boek XII van het ‘Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie’.

Middels huidige ‘Privacy Verklaring’ stelt ONDERNEMINGSCOACH zich in regel met de ‘Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG’, ook ‘GDPR-Verordening’ genoemd.

Artikel 2: Vergaring persoonsgegevens

ONDERNEMINGSCOACH kan jouw persoonsgegevens op volgende manieren vergaren:

 • Categorie 4: via cookies.

Artikel 3: Welke persoonsgegevens?

ONDERNEMINGSCOACH verwerkt volgende persoonsgegevens:

 • Categorie 1: bij het bezoek op haar website zonder enige vorm van registratie:
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Internet browser en apparaat type;
 • Gegevens over uw activiteiten op de website van ONDERNEMINGSCOACH (bezochte pagina’s en dergelijke);
 • Categorie 2: bij het maken van een afspraak via de website of anderszins (per telefoon of e-mail);
 • Persoonsgegevens: kopie identiteitskaart, voornaam en achternaam, geboorteplaats en geboortedatum;
 • Adresgegevens: straat, huisnummer en/of busnummer, postcode, gemeente, land;
 • Contactgegevens: telefoonnummer en/of gsm-nummer en e-mailadres;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, naam rekeninghouder, BIC code;
 • Categorie 4: via cookies:

Zie hierna onder artikel 9.

Artikel 4: Doeleinden van de verwerking

 • : bij het bezoek op haar website zonder enige vorm van registratie:

Voor het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als legitieme belangen van ONDERNEMINGSCOACH om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 • : bij het maken van een afspraak via de website of anderszins (per telefoon of e-mail);

Voor het praktisch organiseren en inplannen van een afspraak met ONDERNEMINGSCOACH, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd en jouw uitdrukkelijke toestemming.

 • : bij het uitvoeren van de overeenkomst/opdracht voor de klant;

Voor het uitvoeren van de overeenkomst, met als rechtsgrond het verstrekken van de diensten die tussen u en ONDERNEMINGSCOACH contractueel vastgelegd zijn.

 • : via cookies:

Voor het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als legitieme belangen van ONDERNEMINGSCOACH om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Artikel 5: Doorgifte aan derden

ONDERNEMINGSCOACH zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behoudens:

 • indien u hier expliciet toestemming voor gegeven heeft;
 • indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de activiteiten van ONDERNEMINGSCOACH (bijvoorbeeld betaalproviders, serviceproviders,…); 
 •  ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving (bijvoorbeeld op vraag van de belastingadministratie);
 • bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van ONDERNEMINGSCOACH aan een andere entiteit, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien ONDERNEMINGSCOACH failliet gaat;

In voormelde gevallen zal ONDERNEMINGSCOACH in alle redelijkheid pogen je van tevoren te informeren en enkel die gegevens door te geven die strikt noodzakelijk zijn, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 6: Duur van de verwerking

ONDERNEMINGSCOACH zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de verplichte wettelijke termijn voorschrijft of, indien een dergelijke wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld.

Artikel 7: Uw rechten

 •  Recht van toegang en inzage

Je hebt recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat ONDERNEMINGSCOACH van jouw persoonsgegeven maakt.

 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je hebt steeds het recht te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. 

Je erkent evenwel dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet  tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing (commerciële doeleinden). In dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ONDERNEMINGSCOACH verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 • Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten

Je kan uw rechten uitoefenen door ONDERNEMINGSCOACH te contacteren:

ONDERNEMINGSCOACH houdt zich eraan zo snel als mogelijk te reageren op uw verzoek.

Daarnaast beschik je ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

Tel: +32(0)2 274 48 00

Fax: +32(0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

Je kan tevens een voorziening voor een burgerlijke rechtbank (vordering tot schadevergoeding) instellen indien je schade zou lijden als gevolg van een foutieve verwerking van jouw persoonsgegeven.

Artikel 8: Beveiligingsmaatregelen en aansprakelijkheid

ONDERNEMINGSCOACH stelt alles in het werk om uw gegevens te beschermen en om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.  ONDERNEMINGSCOACH neemt daarom verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging te waarborgen. Dit betreft een inspanningenverbintenis. ONDERNEMINGSCOACH kan enkel aansprakelijk zijn in geval van bewezen nalatigheid, opzettelijke fout of bedrog.

In geen geval kan ONDERNEMINGSCOACH aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of een nalatig handelen door uzelf bij het verstrekken van uw persoonsgegevens. Je dient te allen tijde zelf de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de website van op jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

In geen geval kan ONDERNEMINGSCOACH aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Artikel 9: Cookie Policy

9.1. Wat zijn cookies en waarvoor worden ze gebruikt?

Cookies zijn kleine bestanden uitgezonden door de server van ONDERNEMINGSCOACH en geplaatst op de harde schijf van uw computer. Cookies worden gebruikt om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de website. Dit helpt om je een betere gebruikservaring te bieden wanneer je de website bezoekt en laat ONDERNEMINGSCOACH ook toe haar website te optimaliseren.

Deze cookie policy geeft duidelijke en volledige informatie over de cookies die de website van ONDERNEMINGSCOACH gebruikt en hun doel.

9.2. Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

 • Functionele of technisch noodzakelijke cookies:

Dit zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan de website worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Dit type cookie is noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de gebruiker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen, met als doel de website te optimaliseren. Deze cookies zorgen er onder meer ook voor dat je toegang hebt tot bepaalde delen van de website. Als je deze cookies weigert, kan het zijn dat sommige delen van de website niet zullen werken of alleszins niet optimaal zullen werken.

ONDERNEMINGSCOACH maakt gebruik van volgende functionele of technisch noodzakelijke cookies:

CookieFunctieDuurtijd
cmplz_policy_id 1 jaar
cmplz_functional 1 jaar
_grecaptchaSpam protectieDuur van de sessie
VISITOR_INFO1_LIVEInschatten bandbreedte6 maanden
wdBepalen van schermresolutie1 week
CsmVoorkomen van fraude90 dagen
BizographicsOptOutOpslaan van privacyvoorkeuren  10 jaar
linkedin_oauth_Regelen van functies over meerdere pagina’sDuur van de sessie
wa_lang_prefOpslaan van taalvoorkeuren6 dagen
wa_ulProvide accessDuur van de sessie
jetDasboardData  
cmplz_consent_status 1 jaar
cmplz_preferences 1 jaar
_gat_gtag_UA_180671178_1  
ameliaRangePast  
ameliaRangeFuture  
cmplz_toggle_data_id_0 1 jaar
cmplzDashboardDefaultsSet 1 jaar
cmplz_toggle_data_id_1 1jaar
redux_page_categories_list  
redux_section_category  
cmplz_toggle_data_id_2 1 jaar
cmplz_toggle_data_id_3 1 jaar
cmplzFormValues 1 jaar
cmplz_toggle_data_id_4 1 jaar
redux_section_page  
redux_section_price  
cmplz_layout 1 jaar
redux_section_categories_list  
paddlejs_campaign_referrer  
 • Andere cookies (vb.: analytische cookies, advertisement/marketing cookies):

Met analyserende cookies wordt kennis opgedaan teneinde de gebruiksnavigatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat gebruikers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben. Deze cookies houden bij hoe vaak u de website bezoekt, welke zoekmotor en zoekterm u gebruikt, op welke link u klikt, hoe lang u de website bezoekt. Deze gegevens laten toe om op anonieme wijze statistieken bij te houden omtrent het websitegebruik door de bezoekers.

Advertisement/marketing cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden, om jou persoonlijke berichten toe te sturen, advertenties en promoties. Denk maar nieuwsbrieven of aanbiedingen via partnersites of op sociale media (Facebook, Instagram, Pinterest). Deze cookies zien welke producten je bekijkt. De data worden gebruikt om je relevante inhoud en advertenties te laten zien.

ONDERNEMINGSCOACH maakt gebruik van volgende andere cookies:

CookieFunctieDuurtijd
cmplz_statistics-anonymous 1 jaar
elementorVolgen van acties door gebruikers op een webpaginapermanent
rc::cVerzoeken van bots filterenDuur van de sessie
rc::bVerzoeken van bots filterenDuur van de sessie
rc::aVerzoeken van bots filterenPermanent
_gaBijhouden en verzamelen van paginaweergaven2 jaar
_gidBijhouden en verzamelen van paginaweergaven1 dag
Google Maps APIVraagt het IP adres van de gebruiker opVerloopt direct
__utmt_playerVolgen van doelgroep bereik10 minuten
vuidOpslaan van gebruiksgeschiedenis2 jaar
GPSOpslaan van locatiegegevensDuur van de sessie
YSCOpslaan van een unieke gebruikers IDDuur van de sessie
PREFVolgen van bezoeken over verschillende websites1 jaar
_fbcLaatste bezoek opslaan2 jaar
fbm*Opslaan van account details1 jaar
XsOpslaan van een unieke sessie ID3 maanden
FrAdverteren of retargeting3 maanden
actIngelogd houden van gebruikers90 dagen
_fbpVolgen van bezoeken over verschillende websites3 maanden
datrVoorkomen van fraude2 jaren
c_userOpslaan van een unieke gebruikers ID  30 dagen
sbOpslaan van browserspecificaties2 jaar
*_fbm_Opslaan van account details1 jaar
actppresenceRegelen van frequentie van weergegeven advertenties1 jaar
bcookieOpslaan van browserspecificaties2 jaar
li-oatmlAdverteren of retargeting1 maand
li_sugrOpslaan van browserspecificaties3 maanden
UserMatchHistoryAdverteren of retargeting30 dagen
lidcVolgen van acties door gebruikers op een webpagina1 dag
bscookieVolgen van acties door gebruikers op een webpagina2 jaar
X-LI-IDCRegelen van functies over meerdere pagina’ssessie
cmplz_statistics-anonymous 1 jaar
cmplz_statistics 1 jaar
cmplz_marketing 1 jaar

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics, Facebook, Youtube,…) verwijst ONDERNEMINGSCOACH je graag door naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: ONDERNEMINGSCOACH oefent geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

9.3. Uw toestemming

Bij je eerste bezoek aan de website van ONDERNEMINGSCOACH wordt je gevraagd om de cookies al dan niet te aanvaarden. U kan categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. Je kan de installatie van de cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Let wel op het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kan maken.

U kan te allen tijde de cookie instellingen voor de website van ONDERNEMINGSCOACH wijzigen via de hyperlink onderaan de website of door de configuratieparameters van je navigatiesysteem te wijzigen.

Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contact

Heb je vragen?

Neem dan gerust contact op met ONDERNEMINGSCOACH op bovenvermelde contactgegevens.

Deze Privacy Verklaring werd opgesteld op 13 januari 2022.

***