Zijn uw kledijkosten aftrekbaar voor uw vennootschap?

Schrijver

Laten we vertrekken bij het onderscheid tussen specifieke beroepskledij en niet-specifieke beroepskledij. Deze opdeling bepaalt namelijk de fiscale verwerking van kosten voor kledij.

Specifieke beroepskledij:

Concreet komen we hier terecht bij kleding waarbij er een direct verband met de uitoefening van het beroep bestaat. Denk hierbij aan veiligheidshelmen, brandwerende kledij, veiligheids(hand)schoenen, een doktersjas, een slagersschort, en dergelijke meer.

Over de aftrekbaarheid van dergelijke kosten bestaat geen twijfel. Indien u beroepsactiviteit dergelijke kledij vereist, is de aftrekbaarheid van de kost vanzelfsprekend.

Niet-specifieke beroepskledij:

Hier maken we verder het onderscheid tussen niet-specifieke beroepskledij met sterk publicitair karakter en niet-specifieke beroepskledij. Beide onderverdelingen hebben wel nog altijd betrekking op kledij die wordt gedragen bij de uitoefening van het beroep.

Denk hierbij aan een trui of T-shirt waar u op de achterkant het logo van uw bedrijf laat aanbrengen. Ongeacht of u dit logo onmiddellijk laat aanbrengen bij de aankoop van het kledingstuk of achter via een gespecialiseerde firma, de kledij verkrijgt hierdoor een publicitair karakter. Hierdoor zullen deze kledingstuk aftrekbaar worden als kosten van publiciteit.

Het spreekt voor zich dat het aspect publiciteit een cruciaal gegeven is voor deze kost. Het logo dient bijvoorbeeld prominent en voldoende zichtbaar te worden aangebracht op de kledij.

U mag het beroepsmatig gedeelte van deze kledij betalen met de rekening van uw vennootschap!

Is het beroepsmatig gedeelte van deze kledij bijgevolg een aftrekbare beroepskost voor uw vennootschap? Nee, dat valt namelijk onder de verworpen uitgaven. Fiscaal hebben deze kosten dus geen impact voor uw vennootschap, maar u blijft wel het enorme voordeel behouden dat u rechtstreeks met de rekening van uw vennootschap kan betalen. We schetsen een cijfervoorbeeld voor de aankoop van een maatpak ter waarde van € 1.000.

→ U koopt dit maatpak aan met privégelden, hiervoor heeft u een bezoldiging ontvangen van uw vennootschap.

De kostprijs om u dit nettoloon van € 1.000 ter beschikking te stellen, bedraagt in totaliteit € 2.000. Na verrekening van de personenbelasting en sociale bijdragen, heeft u netto € 1.000 ter beschikking voor de aankoop van uw maatpak.

De totale kostprijs van transactie:

+ € 1.000 aankoop maatpak

+ € 1.000 personenbelasting en sociale bijdragen


= € 2.000 totale kostprijs

→ U koopt dit maatpak via de vennootschap, waarbij er voor het beroepsmatig gedeelte wordt gewerkt via de verworpen uitgaven.

In samenspraak met Uw Ondernemingscoach schatten we het beroepsmatig gedeelte van dit maatpak in op 5/7. Gedurende weekdagen draagt u immers het maatpak tijdens het uitoefenen van uw beroep. Dat levert volgende berekening op:

5/7 * € 1.000 = € 714 verworpen uitgaven

2/7 * € 1.000 = € 286 privé-uitgaven, te verwerken via de rekening courant

Op deze € 714 verworpen uitgaven zal u vennootschapsbelasting moeten betalen, gerekend aan 25% vennootschapsbelasting, bedraagt de kostprijs hiervan € 178.

Om deze rekening courant opnieuw naar nul te brengen, zou u in principe een verhoging van uw bezoldiging kunnen doorvoeren. € 286 rekening courant compenseren zal u, na verrekening van de personenbelasting en sociale bijdragen, € 572 kosten.

+ € 1.000 aankoop maatpak

+ € 178 vennootschapsbelasting verworpen uitgaven

+ € 572 kostprijs compensatie rekening courant


= € 1.750 totale kostprijs.

Een besparing van maar liefst € 250 op de aankoop van een kledingstuk ter waarde van € 1.000!

Solliciteer


Afspraak maken