Win de war on talent of geef je medewerkers een motivatieboost

Enthousiaste nieuwe werknemers vinden is vandaag een hele opgave. Als werkgever moet je dus meer inspanningen leveren om je werknemers tevreden te houden. Met de winstpremie bestaat er een fiscaal voordelige tool om werkkrachten aan te trekken én je medewerkers te belonen.

Wat is een winstpremie?

De winstpremie is een tool die je als onderneming kan inschakelen om (een deel van) je winst van een boekjaar aan je werknemers toe te kennen. Maximaal 30% van de totale brutoloonmassa mag je zo uitkeren. Als werkgever neem jij het initiatief om al dan niet zo’n winstpremie uit te keren en aan welke voorwaarden. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren, waarbij een e-mail volstaat. Het is ook geen verworven recht, het initiatief ligt bij jou. Vroeger heette dit “deelname in de winst”.

Opgelet, de winstpremie is niet in het leven geroepen om loon of andere voordelen te vervangen. Je kan het alleen maar inzetten voor werknemers, niet voor jezelf als bedrijfsleider, als afzonderlijke (extra) collectieve premie. Het is dus een premie voor iedereen of voor niemand.

Vandaag doet de stijgende inflatie je medewerkers kritischer kijken naar hoeveel zij verdienen. Volgens een recent onderzoek van Tempo-Team, uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2021, vindt de helft van de medewerkers zijn loon onrechtvaardig. Bij vrouwen is het zelfs twee op drie. Met de winstpremie kom je dus tegemoet aan deze bekommernissen, maar laat je het afhangen van hoe jouw onderneming presteert. Bovendien positioneer je je als aantrekkelijke werkgever en geef je je medewerkers geen reden meer om een hoger loon bij een andere firma te zoeken. Ook het samenhorigheidsgevoel is een voordeel: iedereen werkt samen aan een gemeenschappelijk doel dat jou als werkgever als muziek in de oren klinkt, nl. (meer) winst maken.

De premie is vrijgesteld van inkomstenbelasting. Werknemers betalen een bevrijdende bijzondere heffing van 7% en een solidariteitsbijdrage van 13,07%. Voor jou als werkgever is er geen werkgeversbijdrage te betalen. Je betaalt wel vennootschapsbelasting: de winstpremie is immers een onderdeel van de winst, een verworpen uitgave dus en geen aftrekpost.

Welke soorten winstpremies zijn er?

  • De identieke winstpremie: alle werknemers krijgen hetzelfde bedrag of een bedrag dat overeenkomt met een gelijk percentage van het loon
  • De gecategoriseerde winstpremie: het bedrag is afhankelijk van een verdeelsleutel op basis van objectieve criteria zoals bv. anciënniteit, de graad, de functie, de weddeschaal en het vergoedings- en/of vormingsniveau.

Voor beide winstpremies is er een andere invoeringsprocedure, waarmee we jou kunnen helpen.

Is de winstpremie voordeliger dan loon of de loonbonus?

Naast de winstpremie bestaat er vandaag ook een andere loonbonus, het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel. De term “niet-recurrent” spreekt voor zich: net als de winstpremie is het geen verworven recht en bepaal jij als werkgever de invoering ervan. Beiden zijn compatibel en kunnen tegelijkertijd naast elkaar bestaan. Bij de loonbonus worden op voorhand specifieke doelen opgesteld die een groep van medewerkers moeten behalen om de bonus te bekomen. Dat kan een team, een groep, een afdeling of gans het bedrijf zijn. Door hun gemeenschappelijke inzet of prestatie moeten ze samen een collectief doel realiseren.

Ook de jobbonus is fiscaal interessanter voor jou als werkgever. Nadeel ervan is dat de loonbonus vaak in bedrijven discussies losweekt, zeker als bepaalde teams wél en anderen niet een doel hebben bereikt.  Hierdoor ga je vaak aan jouw persoonlijke doel, belonen en motiveren, voorbij. Met een winstpremie is het eenvoudiger en zwart op wit: de winst is er of is er niet.

We werkten een fictief voorbeeldje uit:

 Loon/premie 2022WinstpremieLoonbonus
Brutobonus€ 3.500€ 3.500€ 3.500
RSZ-bijdrage werknemer€ 457,45€ 457,45€ 457,45
Belastingen (indicatief)€ 1.369,15 (45%)€ 212,98
Nettobonus€ 1.673,40€ 2.829,57€ 3.042,55
RSZ-bijdrage werkgever€ 875 (25%)€ 1.155 (33%)
Verworpen uitgave€ 1.035,30 (29,58%)
Kostprijs werkgever€ 4.375€ 4.535,30€ 4.655
Kost t.o.v. nettobonus2,611,601,53

Zowel de winstpremie als de loonbonus (niet-recurrent voordeel) zijn fiscaal dus veel voordeliger dan de uitkering van extra loon of een premie. De winstpremie kost je als werkgever minder dan de loonbonus, maar bij die laatste houden je werknemers netto iets meer over.

Hoe moet ik de winstpremie implementeren?

Bij Ondernemingscoach horen we vaak dat personeel duur is. Juist is het niet helemaal, maar het is ook niet onjuist. Personeel zorgt er immers ook voor dat je geld kan verdienen, winst kan maken en dat je zaak groeit. In tijden waar goed personeel schaarser wordt (en vooral ook actief wordt benaderd door andere werkgevers) komt het er op aan om ze te belonen en te motiveren. De winstpremie zorgt ervoor dat je medewerkers geen redenen hebben andere oorden op te zoeken. En je kan het ook inzetten als extra voordeel om nieuwe gemotiveerde krachten aan te werven. Want alleen zo win je de war on talent.

Meer informatie nodig over de winstpremie en hoe te implementeren? Contacteer gerust je Ondernemingscoach.