MEERWERK, MEER DISCUSSIE?!

Schrijver

Een punt van discussie dat schering en inslag is bij aannemingsopdrachten is het gegeven van ‘meerwerken’.

Meerwerken zijn extra, niet begrote werken, die tijdens de aannemingsopdracht worden uitgevoerd.  Deze kunnen zich voordoen naar aanleiding van onvoorziene omstandigheden, of in geval er extra werken besteld worden tijdens de opdracht.

De discussie situeert zich meestal rond de punten of deze meerwerken überhaupt door de klant/opdrachtgever werden aangevraagd en of deze laatste al dan niet akkoord was met de voorziene prijs voor de meerwerken.   

De praktijk leert dat overeenkomsten hieromtrent veelal mondeling geschieden. Op een werf is het nu eenmaal niet evident om alles schriftelijk te gaan vastleggen.

Echter is een schriftelijke basis als aannemer absoluut aan te bevelen om latere betwistingen en niet-betalingen te voorkomen. Je wil als aannemer niet voor het voldongen feit komen te staan dat je op mondelinge vraag van de klant/opdrachtgever te goeder trouw heel wat extra werken hebt uitgevoerd, die nadien niet betaald worden.

De rechter gaat deze geschillen steeds in concreto beoordelen, naar gelang de gegeven omstandigheden van de situatie, wat een grote rechtsonzekerheid tot gevolg heeft.

Elementen die hierbij in overweging worden genomen zijn:

  • Is de klant/opdrachtgever een handelaar of consument?
  • Heeft de klant/opdrachtgever de factuur voor de meerwerken onmiddellijk geprotesteerd?
  • Kan er sprake zijn van stilzwijgende aanvaarding? Met andere woorden stond de klant/opdrachtgever en keek hij ernaar?
  • Spelen de bewijsregels van artikel 1793 van het oude Burgerlijk Wetboek?
  • Blijkt uit de feitelijke gegevens dat de klant/opdrachtgever op de hoogte kon zijn van de hoegrootheid van de prijsstijging?

Om aan deze onzekere toestand tegemoet te komen, kan je als aannemer eenvoudigweg werken met een meerwerkfiche telkenmale er bijkomende werken worden gevraagd en uitgevoerd. Dit hoeft niet veel van je tijd te vragen en geeft je een sterk bewijs in handen, zodat je als aannemer op je beide oren kan slapen.

Onze juriste bezorgt je graag het gepaste document zodat je juridisch volledig ingedekt bent.

Had je graag zo’n exemplaar verkregen, neem dan gerust contact met ons op.

Solliciteer


Afspraak maken