Gunstregime van auteursrechten sterk ingeperkt

In afwachting van verdere fiscale hervormingen heeft de federale regering alvast strengere voorwaarden opgelegd voor wie gebruik maakt van het bijzonder belastingregime van auteursrechten. Door de wijziging zijn er minder rechthebbenden en komt er meer geld in de schatkist terecht. De nieuwe regels gelden vanaf het inkomstenjaar 2023.

Wat zijn auteursrechten?

Auteursrechten beschermen creaties van de geest, meer bepaald werken van letterkunde en kunst. Hierbij moeten deze werken een concrete vorm heb, origineel en oorspronkelijk zijn. Dat kunnen dus kunstwerken zijn, maar ook foto’s, toneelstukken, computerprogramma’s, enz. Meer voorbeelden vind je terug op de website van de federale overheid.

Linken we auteursrechten aan ondernemers, dan begrijp je dat consultants (bv. copywriters, marketeers en IT’ers) ook werk afleveren “voor de massa” waarop auteursrechten van toepassing te zijn. Ze schrijven originele teksten, bedenken creatieve campagnes en schrijven software. Deze auteursrechten zijn dus een vergoeding voor hun intellectueel (creatief) werk.

Wat maakt auteursrechten interessant?

Sinds 2008 zijn de inkomsten uit auteursrechten gunstiger belast. De eerste schijf van inkomsten tot € 64.070 is slechts belast aan 15% roerende voorheffing. Bovendien geldt een kostenforfait van 50% op de eerste schrijf van € 17.090 en 25% op de schijf tot € 34.170. De hier vermelde bedragen zijn geïndexeerd en hebben betrekking op inkomstenjaar 2022.

Door dit gunstregime betalen rechthebbenden minder belastingen. En omdat de wetgeving in het verleden niet duidelijk afbakende wie hierop recht heeft, zijn de uitbetaalde vergoedingen de voorbije jaren sterk gegroeid.

Wat is er veranderd aan het auteursrechtensysteem?

De definitie van auteursrechten is vernieuwd en hierdoor is het toepassingsgebied meer zwart-wit, waar het eerder vooral een grijze zone was. Auteursrechten zijn inkomsten:

  • verkregen uit de overdracht of de verlening van een licentie door de oorspronkelijke rechthebbende, zijn erfgenamen of legatarissen;
  • die betrekking hebben op originele werken van letterkunde of kunst;
  • met het oog op de exploitatie of het feitelijk gebruik van deze rechten door de verkrijger, licentienemer of derde.

Computerprogramma’s zijn niet meteen “letterkunde” of “kunst”, maar vallen onder het algemene auteursrecht. Belangrijke voorwaarden: de oorspronkelijke rechthebbende beschikt over een kunstwerkattest of draagt zijn auteursrechten over aan een derde voor zijn mededeling aan het publiek, voor zijn openbare uitvoering of opvoering of voor zijn reproductie.

Wil je het kunstwerkattest bekomen, dan moet een op te richten commissie deze toekennen voor een periode van 5 jaar. Zonder dat attest moet je werk schriftelijk, grafisch of fotografisch toegankelijk zijn voor een onbepaald aantal lezers en kijkers, via verschillende dragers of kanalen. Het gunstregime is dus niet meer van toepassing in een relatie tussen werkgever en werknemer of bij gebruik door 1 klant.

Een meer voorzichtige aanpak is dus op zijn plaats, want naast de nieuwe spelregels zijn er grenzen bepaald, beperkingen opgelegd en overgangsmaatregelen gedefinieerd. Zelf hanteren wij liever het voorzichtigheidsprincipe: zijn auteursrechten niet van toepassing, dan nemen we ze niet op in jouw dossier. Meer info nodig over auteursrechten? Neem gerust contact op met je dossierverantwoordelijke.

Een meer voorzichtige aanpak is dus op zijn plaats, want naast de nieuwe spelregels zijn er grenzen bepaald, beperkingen opgelegd en overgangsmaatregelen gedefinieerd. Zelf hanteren wij liever het voorzichtigheidsprincipe: zijn auteursrechten niet van toepassing, dan nemen we ze niet op in jouw dossier. Meer info nodig over auteursrechten? Neem dan gerust contact op met je dossierverantwoordelijke.