Als student aan het werk, waarop moet men letten ?

Uw zoon of dochter heeft in de zomer gewerkt als jobstudent(e) en heeft daarmee de 475 urengrens voor 2017 al overschreden. Bent u dan uw recht op kinderbijslag dan kwijt?

De 475 uur is een werkgeverskwestie

Tot 2016 konden studenten 50 dagen per jaar werken. Sinds 1 januari 2017 wordt dat niet meer in dagen, maar in uren uitgedrukt. Het gaat om 475 uur per jaar. Het maximum van 475 uur per jaar is minder van belang voor de student zelf, maar vooral voor zijn werkgever. Zolang de student onder het maximum blijft, zijn er immers niet de hoge normale RSZ-bijdragen (van 30%) verschuldigd, maar de lage speciale bijdragen (van 5%).

Wat telt voor kinderbijslag?

Grens van 240 uur per kwartaal. De ouders moeten uitkijken dat ze de kinderbijslag voor hun kind niet verliezen. De grens hiervoor bedraagt 240 uur per kwartaal. Studenten die nog geen 18 jaar zijn mogen werken zoveel als ze willen, de 240 urengrens geldt niet.

De 240 urengrens speelt ook niet in het derde kwartaal – m.a.w. de zomermaanden juli, augustus en september – voor de studenten van 18 jaar of ouder. In dat kwartaal mogen zij zoveel werken als ze willen. In de andere kwartalen moeten ze zich beperken tot 240 uur; of hun ouders dreigen de kinderbijslag te verliezen.

Wat telt voor het fiscaal ten laste zijn?

Criterium: de inkomsten. Een student mag slechts een bepaald bedrag aan inkomsten hebben om ten laste te blijven van zijn ouders. Het gaat niet alleen om inkomsten uit arbeid, maar ook om bv. interesten uit spaarrekeningen en eventuele onderhoudsgelden. De som van deze inkomsten is een grensbedrag aan nettobestaansmiddelen die niet overschreden mag worden. In 2017 gaat het om € 5.860 (gehuwde ouders) of € 7.280 (alleenstaanden). De eerste schijf van € 2.660 aan loon uit studentenarbeid is vrijgesteld.

Tip. Als een jobstudent alleen een inkomen uit arbeid heeft en zich beperkt tot 475 uur per jaar, zal hij de grenzen nier overschrijden. U moet pas attent zijn als er ook andere inkomsten zijn. 


Ondernemingscoach 

Met een diploma bedrijfsmanagement “ accoutancy-fiscaliteit “ op zak ging ik me verder specialiseren als gegradueerde in de fiscale wetenschappen om uiteindelijk als erkend boekhouder – fiscalist BIBF aan de slag te kunnen gaan. De jaren ervaring die daarop volgden bij grotere boekhoudkantoren (Groep Anthonissen 2008-2014, VSP 2014-2015) sterkten me in mijn ambitie om zelf als ondernemer van start te gaan.