Aandelen op uw naam, uw eigendom?

U bent de enige aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap die je zelf opgericht hebt. In het  aandelenregister sta je ook als enige aandeelhouder vermeld.

Je leeft in de veronderstelling dat de aandelen van jouw zaak jou dan ook in volledige eigendom toebehoren. Maar is dit wel zo?

Het idee leeft onder de mensen dat de aandelen op naam van iemand, ook automatisch en exclusief in eigendom toebehoren aan deze persoon.

Dit gaat niet altijd op!

Voor een  goed begrip van dit vraagstuk lichten wij eerst het begrip ‘eigendom van een aandeel’ verder toe. Ten onrechte wordt vermoed dat een aandeel één en ondeelbaar is. Dit klopt niet. Een aandeel bestaat uit twee facetten. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen en anderzijds de eigenlijke eigendomsrechten/vermogensrechten van de aandelen.

  • Het lidmaatschapsrecht van een aandeel omvat het stemrecht op de algemene vergadering.
  • Het eigendomsrecht of vermogensrecht van een aandeel bepaalt de waarde van een aandeel.

Het is mogelijk dat met betrekking tot eenzelfde aandeel het lidmaatschapsrecht aan één iemand is toegekend en het eigendomsrecht aan iemand anders toebehoort. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de eigenaar van een aandeel (lees de houder van het eigendomsrecht of vermogensrecht) het vruchtgebruik van een aandeel heeft geschonken aan iemand anders. De vruchtgebruiker kan zijn stemrecht dan uitoefenen, doch heeft geen recht op de vermogensrechtelijke waarde van het aandeel.

Dat in het achterhoofd houdende komen we tot de eigenlijke clue van dit vraagstuk.

Aan wie het vermogensrecht van een aandeel toebehoort hangt af van uw burgerlijke status op het moment van de verwerving van de aandelen.

Bent u alsdan ongehuwd of gehuwd onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen dan behoort het eigendomsrecht van uw aandelen die op uw naam ingeschreven zijn enkel en alleen aan u toe.

Bent u daarentegen gehuwd zonder huwelijkscontract of onder een gemeenschapsstelsel (het wettelijk stelsel of het stelsel van de algehele gemeenschap van goederen), dan behoren de aandelen (lees het eigendomsrecht/vermogensrecht van de aandelen), die u heeft verworven tijdens uw huwelijk (bijvoorbeeld bij de oprichting van de vennootschap, de overname van de aandelen of bij een kapitaalverhoging), tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen bestaande tussen u en uw echtgeno(o)t(e).

Concreet impliceert dit dat bij echtscheiding kan worden overgegaan tot verdeling van de aandelen en eventueel zelfs tot het toekennen van een vergoeding aan uw echtgeno(o)t(e). Dit heeft verder ook implicaties bij uw overlijden. Uw echtgeno(o)t(e) is dan reeds eigenaar van de helft van de aandelen op uw naam en enkel de overige helft van de aandelen valt in uw nalatenschap.

De stelling ‘aandelen op mijn naam, mijn eigendom’ dient aldus met een korrel zout te worden bekeken.

Mits het leveren van het correcte tegenbewijs, met name dat bij het verkrijgen van de aandelen, uitsluitend eigen gelden werden gebruikt (gelden van vóór het huwelijk,  gelden verkregen uit erfenis of schenking), kunnen de aandelen alsnog gekwalificeerd worden als uw eigendom.

Ben je aldus gehuwd en wens je een vennootschap op te richten, kom dan zeker met ons even de mogelijkheden bekijken. Wij reiken je graag de juiste documenten aan om jou juridisch de beste start te geven.